خبر جمع کن

کودک و نام - کارشناسی

تازه های کودکی نما - د., ۰۶/۱۳/۲۰۲۲ - ۱۲:۲۷
در این فیلم سه کودک با مربی خود در مورد کاربرد نام‌ها به فلسفه‌بافی می‌پردازند. مربی تربیتی فرصت کافی دارد و به کودکان توجه کافی می‌کند و با سؤال‌های مناسب به پیشبرد گفتگو کمک می‌کند و کودکان سؤال‌هایی از جنس چه می‌شد و اگر مطرح می‌کنند و این نمونه بسیار بارزی برای شکل‌گیری زبانی است که خوب است در مهدکودک‌ها اتفاق بیفتد. https://amoozak.org/3t89j

کودک و نام - کارشناسی

تازه های کودکی نما - د., ۰۶/۱۳/۲۰۲۲ - ۱۲:۲۷
در این فیلم سه کودک با مربی خود در مورد کاربرد نام‌ها به فلسفه‌بافی می‌پردازند. مربی تربیتی فرصت کافی دارد و به کودکان توجه کافی می‌کند و با سؤال‌های مناسب به پیشبرد گفتگو کمک می‌کند و کودکان سؤال‌هایی از جنس چه می‌شد و اگر مطرح می‌کنند و این نمونه بسیار بارزی برای شکل‌گیری زبانی است که خوب است در مهدکودک‌ها اتفاق بیفتد. https://amoozak.org/3t89j

کودک و نام

تازه های کودکی نما - د., ۰۶/۱۳/۲۰۲۲ - ۱۲:۲۶
در این فیلم سه کودک با مربی خود در مورد کاربرد نام‌ها به فلسفه‌بافی می‌پردازند. مربی تربیتی فرصت کافی دارد و به کودکان توجه کافی می‌کند و با سؤال‌های مناسب به پیشبرد گفتگو کمک می‌کند و کودکان سؤال‌هایی از جنس چه می‌شد و اگر مطرح می‌کنند و این نمونه بسیار بارزی برای شکل‌گیری زبانی است که خوب است در مهدکودک‌ها اتفاق بیفتد. https://amoozak.org/3t89j

چسب و کودک - کارشناسی

تازه های کودکی نما - د., ۰۶/۱۳/۲۰۲۲ - ۱۲:۰۷
این فیلم کودکان به آزمایشگری در فکر و خیال خود مشغول‌اند. متخصص تربیتی خیلی محتاطانه آن‌ها رو به سوی فراتر فکر کردن هدایت می‌کند. بچه‌ها به حدس و گمان می‌پردازند و فشاری برای دست‌یابی به نتیجه وجود ندارد و به همین دلیل کودکان می‌توانند خطر کنند و یا یک لغت جدید اختراع کنند. به‌این‌ترتیب مشخص می‌شود که چگونه زبان در فکر شکل می‌گیرد و چگونه می‌توان به رشد توانایی کلامی پرداخت. در این فضا قدرت تصمیم‌گیری تجربه می‌گردد. این‌که آن‌ها باید موقعیت‌هایی داشته باشند که تصمیم بگیرند و در آن‌ها روند تبادل‌نظر مهم‌تر ا

چسب و کودک - کارشناسی

تازه های کودکی نما - د., ۰۶/۱۳/۲۰۲۲ - ۱۲:۰۷
این فیلم کودکان به آزمایشگری در فکر و خیال خود مشغول‌اند. متخصص تربیتی خیلی محتاطانه آن‌ها رو به سوی فراتر فکر کردن هدایت می‌کند. بچه‌ها به حدس و گمان می‌پردازند و فشاری برای دست‌یابی به نتیجه وجود ندارد و به همین دلیل کودکان می‌توانند خطر کنند و یا یک لغت جدید اختراع کنند. به‌این‌ترتیب مشخص می‌شود که چگونه زبان در فکر شکل می‌گیرد و چگونه می‌توان به رشد توانایی کلامی پرداخت. در این فضا قدرت تصمیم‌گیری تجربه می‌گردد. این‌که آن‌ها باید موقعیت‌هایی داشته باشند که تصمیم بگیرند و در آن‌ها روند تبادل‌نظر مهم‌تر ا

چسب و کودک

تازه های کودکی نما - د., ۰۶/۱۳/۲۰۲۲ - ۱۲:۰۲
این فیلم کودکان به آزمایشگری در فکر و خیال خود مشغول‌اند. متخصص تربیتی خیلی محتاطانه آن‌ها رو به سوی فراتر فکر کردن هدایت می‌کند. بچه‌ها به حدس و گمان می‌پردازند و فشاری برای دست‌یابی به نتیجه وجود ندارد و به همین دلیل کودکان می‌توانند خطر کنند و یا یک لغت جدید اختراع کنند. به‌این‌ترتیب مشخص می‌شود که چگونه زبان در فکر شکل می‌گیرد و چگونه می‌توان به رشد توانایی کلامی پرداخت. در این فضا قدرت تصمیم‌گیری تجربه می‌گردد. این‌که آن‌ها باید موقعیت‌هایی داشته باشند که تصمیم بگیرند و در آن‌ها روند تبادل‌نظر مهم‌تر ا

چسب و کودک

تازه های کودکی نما - د., ۰۶/۱۳/۲۰۲۲ - ۱۲:۰۲
این فیلم کودکان به آزمایشگری در فکر و خیال خود مشغول‌اند. متخصص تربیتی خیلی محتاطانه آن‌ها رو به سوی فراتر فکر کردن هدایت می‌کند. بچه‌ها به حدس و گمان می‌پردازند و فشاری برای دست‌یابی به نتیجه وجود ندارد و به همین دلیل کودکان می‌توانند خطر کنند و یا یک لغت جدید اختراع کنند. به‌این‌ترتیب مشخص می‌شود که چگونه زبان در فکر شکل می‌گیرد و چگونه می‌توان به رشد توانایی کلامی پرداخت. در این فضا قدرت تصمیم‌گیری تجربه می‌گردد. این‌که آن‌ها باید موقعیت‌هایی داشته باشند که تصمیم بگیرند و در آن‌ها روند تبادل‌نظر مهم‌تر ا

تقویم و کودک

تازه های کودکی نما - د., ۰۶/۱۳/۲۰۲۲ - ۱۱:۴۷
در این فیلم (تقویم) توجه مربی به این نکته جلب می‌شود که کودک چه چیزی می‌خواهد و چه چیزی برای او در این موقعیت مهم بوده است؛ زیرا در چنین موقعیت‌هایی می‌توانید با او ارتباط برقرار کنید و تجربه گفتگو با کودک در چنین موقعیت‌هایی شکل می‌گیرد. https://amoozak.org/3t89j

تقویم و کودک

تازه های کودکی نما - د., ۰۶/۱۳/۲۰۲۲ - ۱۱:۴۷
در این فیلم (تقویم) توجه مربی به این نکته جلب می‌شود که کودک چه چیزی می‌خواهد و چه چیزی برای او در این موقعیت مهم بوده است؛ زیرا در چنین موقعیت‌هایی می‌توانید با او ارتباط برقرار کنید و تجربه گفتگو با کودک در چنین موقعیت‌هایی شکل می‌گیرد. https://amoozak.org/3t89j

تقویم - کارشناسی

تازه های کودکی نما - د., ۰۶/۱۳/۲۰۲۲ - ۱۱:۴۰
در این فیلم (تقویم) توجه مربی به این نکته جلب می‌شود که کودک چه چیزی می‌خواهد و چه چیزی برای او در این موقعیت مهم بوده است؛ زیرا در چنین موقعیت‌هایی می‌توانید با او ارتباط برقرار کنید و تجربه گفتگو با کودک در چنین موقعیت‌هایی شکل می‌گیرد. https://amoozak.org/3t89j

تقویم - کارشناسی

تازه های کودکی نما - د., ۰۶/۱۳/۲۰۲۲ - ۱۱:۴۰
در این فیلم (تقویم) توجه مربی به این نکته جلب می‌شود که کودک چه چیزی می‌خواهد و چه چیزی برای او در این موقعیت مهم بوده است؛ زیرا در چنین موقعیت‌هایی می‌توانید با او ارتباط برقرار کنید و تجربه گفتگو با کودک در چنین موقعیت‌هایی شکل می‌گیرد. https://amoozak.org/3t89j

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان