کارگروه خبر کتابک

 کارگروه خبر کتابک به تهیه و انتشار خبرها و رویدادهای مهم حوزه کودکی در ایران و جهان می‌پردازد.

خبرهای حوزه کودکی در ۹ بخش اصلی در سایت کتابک منتشر می‌شوند.

  • فرهنگ و آموزش
  • ترویج خواندن و ادبیات کودکان
  • حقوق کودک
  • محیط زیست
  • بهداشت و تندرستی
  • خبرهای «با من بخوان»

در این بخش اخبار و رویدادهای در پیوند با برنامه ترویج کتابخوانی «با من بخوان» منتشر می‌شود. این اخبار شامل برنامه‌ها، فعالیت‌ها و تجربه‌های «با من بخوان» است که از سوی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به اجرا درمی‌آید.

  • در شهر چه خبر

کارگروه خبر کتابک در این بخش، رویدادهایی فرهنگی را در پیوند با حوزه‌ کودکان و نوجوانان یا ادبیات کودکان منتشر می‌کند و مخاطبان را از برگزاری این رخدادها آگاه می‌کند.

  • از این سو و آن سو

در این بخش، کارگروه خبر کتابک اقدام به انتشار خبرهایی می‌کند که از منابع معتبر گردآوری کرده است که با بیان منبع، آن‌ها را منتشر می‌کند. کتابک درباره درستی و یا نادرستی ای گروه اخبار مسولیتی بر عهده ندارد.

  • در دنیا چه خبر

خبرهای این بخش دربرگیرنده رویدادهای فرهنگی دنیای کودکان است که در سراسر جهان به وقوع می‌پیوندد.

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان