سواد شکوفایی

سواد شکوفایی

نام‌واژه‌ «سواد شکوفایی» در جهان آموزش و پرورش، واژه‌ای نو و ناشناخته‌ نیست. برابرنهاد واژه‌ لاتین سواد شکوفایی «Emergent Literacy» است. ما این برابرنهاد را به این سبب برگزیده‌ایم که در تعریف به سوادی گفته می‌شود که به‌تدریج پدید می‌آید؛ مهارت‌هایی که به‌تدریج شکوفا می‌شود.

سواد شکوفایی دوازده فصل دارد که در شش فصل نخست به دیدگاه‌های نظری درباره‌ سواد شکوفایی پرداخته می‌شود: پیشینه و چارچوب سواد شکوفایی و نگرش‌های گوناگون درباره‌ آن، زبان‌آموزی در پیوند با سواد شکوفایی، اجزای سازنده‌ سواد شکوفایی، محیط سرشار از سواد و نقش کتاب‌های تصویری در رشد مهارت‌های سواد شکوفایی و چگونگی سهیم شدن کتاب‌های تصویری با کودکان.

در ادامه‌ این شش فصل، یک فصل (فصل نهم) به تجربه‌های عملی در کشورهای دیگر و پنج فصل به تجربه‌های برنامه «با من بخوان» در ایران پرداخته شده است. آموزش مهارت‌های سواد شکوفایی به کودکان با نیازهای ویژه و هم‌چنین کودکان شیرخوارگاه، از نوزادی تا پیش‌دبستان، یکی از دشوارترین تجربه‌های «با من بخوان» در گستره آموزش مهارت‌های سواد شکوفایی بوده که در این کتاب بازتاب یافته است.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان