شهر قصه

آره، از مردم شهر حرف می زدیم. بچه های خوب که شما باشین توی شهر قصه هم مثل هر جای دیگه هرکسی یه کاری داشت خره خراطی می کرد خر: قلیونای خوب داریم گلدونای خوشگل مرغوب داریم آقایون بفرمائین خانوما بفرمائین گوینده: بعد نزدیک غروب دست از کار می کشید رو سرش کلاه مخملی می ذاشت کتشو یک وری می نداخت رو شونه ش سیبیلش رو تاب می داد، گشادگشاد راه می رفت، سرچارسوق می نشست غزل می خوند، چارسوقو قرق می کرد. شتره نمد مالی میکرد. شتر: نمدای خوب داریم جنس های مرغوب داریم کپنک، کلاه نمدی واسه بچه چوپونا که روکوه های بلند نی می زنن، آقایون بفرمائین کلاه نمدی آخ اونم چه نمدی! همه از پشم های اعلای شتر که خود بنده باشم، درست شده گوینده: گاهی هم که کار وبار خوب نبود برای مردم شهر قصه نقالی می کرد خرگوشه رزازی می کرد خاله سوسکه این وسط با مینی ژوپ خودش دل مردمو می برد توکوچه اینور و اونور می دوید، ناز می کرد. خلاصه حسابی طنازی می کرد. بزه بزازی می کرد توی حجره اش سرچارسوق می نشست پارچه ها رو زرغ می کرد با شاخش پاره می کرد. سگه عطاری می کرد سگ: آقایون بفرمائین. خانوما بفرمائین. چی چی میل دارین بدم؟ گل ختمی؟ شیرخشت؟ مغز بادوم؟ …. زردچوبه؟ می خواهین فلوس بدم؟ واسه ی رودل خوبه. آخ عناب نگو! عین لپّ دختراس از سه پسون چی بگم! دوای درد شماست! دلتون درد می کنه! سرتون گیج می ره! پاهاتون جون نداره! شبا سرفه می آنین! دواتون پیش منه . آقایون بفرمائین . خانوما بفرمائین . گوینده آلاغه خبرچینی می آرد قاطر نعلبندی می آرد قاطر آقایون بفرمائین . خانوما بفرمائبن . یک حراج واقعی! یک حراج بی نظیر! نعلو ارزون آردم! باغت آباد بشه نعلو ببین! واسه پای خر خوبه! واسه پای اسب خوبه! خانوما آه سم دارین! آقایون آه سم دارین! نعل های شیک داریم . نعل های آهنی، نعل های چوبی و چرم وپلاستیک داریم! نعل های نشکن پاشنه آوتاه، نعل های محکم پاشنه بلند . مدل امسال مکزیک داریم . نعل های پنجه پهن، نعل های پنجه باریک داریم . همه آخرین مدل، مال اولین مزون، از روی ژورنال نعل این سزون! خانومای با سلیقه می دونن من چی می گم . آقایون بفرمائین . خانوما بفرمائین . گوینده روی یک درخت بید شونه بسر نشسته بود، سرشو شونه می کرد . روباه ملا شده بود، بچه ها رو درس می داد. روباه: بدوئین، تنبلای بیسواد! بنشینین . حاضرین ؟ … همه: … البته...
تعدادی از عروسک های فیلم شهر قصه رو در لینک زیر می توانین مشاهده کنین
شتر فیلم شهرقصه http://iranak.org/muse/node/681
خر فیلم شهرقصه http://iranak.org/muse/node/8099
طوطی شهر قصه http://iranak.org/muse/node/8106
اسب فیلم شهرقصه http://iranak.org/muse/node/8084
قاطر فیلم شهرقصه http://iranak.org/muse/node/8092
عروسک نمایشی http://iranak.org/muse/theater.dolls
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان