تاریخ ادبیات كودكان ایران جلد ۶

تاریخ ادبیات كودكان ایران جلد ۶
فصل دوازده: گردآوری و بازنويسی در ادبيات کودکان فصل سيزده: داستان کوتاه و رمان نوجوانان فصل چهارده: ترجمه در ادبيات کودکان بخش چهار: نشريه‌های کودک و نوجوا فصل پانزده: جايگاه ادبيات کودکان در نشريه‌ها بخش پنج: شعر کودک فصل شانزده: شعر کودک بخش شش: ادبيات غيرداستانی کودکان و نوجوانان فصل هفده: ادبيات غيرداستانی
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان