موضوع کتاب: شناخت مناسبات اجتماعی و اقتصادی شبانی و کشاورزی

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان