درباره تاریخ

رویکرد تاریخی

نیاز هر جامعه رو به رشد، رویکرد تاریخی به گذشته است تا با شناخت میراث و دستاوردهای نیاکانش راه را برای دگرگونی و پیشرفت اجتماعی هموار سازد. رویکرد تاریخی چیست؟ بنیان این جستار پاسخ به رویکرد تاریخی در ادبیات کودکان ایران و شیوه تاریخ نگاری آن است.
 

روش پژوهش

تاريخ ادبيات كودكان ايران، پژوهشی فراگير بر پايه شناخت سير تاريخی جايگاه كودك در جامعه، ديدگاه‌های آموزشی و پرورشی و رشد ادبيات كودكان در ايران است. راهبرد اين پژوهش گسترده، بر پايه چند حقيقت تاريخی استوار است:

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان