روز جهانی کودک

روز جهانی کودک

فلسفه و پیشینه برپایی روز جهانی کودک به سال ۱۹۲۴ برمی گردد. در این سال دو رویداد همزمان اما متفاوت، سبب شد تا توجه به ضرورت برگزاری روز جهانی کودک شکل بگیرد. نخستین رویداد، برگزاری اولین نشست جهانی درباره رفاه کودک در روزهای پایانی ماه اگوست در ژنو سوئیس بود . این کنفرانس در روز اول ژوئن اعلامیه ای درباره بهروزی و رفاه کودکان منتشر کرد و کشورها را به رعایت مواد این علامیه فراخواند. رخداد دیگر، ابتکار کنسول چین در سانفرانسیسکو بود.

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان