نخستین نشریه

نخستین نشریه نوجوانان در ایران ۱۰۰ ساله شد

بهمن ۱۲۹۶ (دلو ۱۲۹۶) نخستین شماره نشریه مجله الادب در تهران به سرپرستی محمد وفادار و با همکاری دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان مدرسه آمریکایی به چاپ رسید. این نشریه به شکل دو ماه یک‌بار در مطبعه فاروس آغاز به انتشار کرد و در خیابان قوام‌السلطنه کتابخانه مدرسه امریکائی و در خیابان ناصریه کتابخانه گنج دانش تک‌شماره آن به قیمت سی شاهی به فروش می‌رسید.

نخستین نشریه نوجوانان در ایران ۱۰۰ ساله شد

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان