سپاه دانش

سپاه دانش نام یک نهاد آموزشدهنده در دوره سلطنت محمدرضا شاه پهلوی و نخست وزیری اسدالله علم بود که در سال ۱۳۴۱ خورشیدی بنیاد شد و در سال ۱۳۴۲ کار خود را آغاز کرد. این سپاه از دانشآموختگان دورهٔ کامل متوسطه تشکیل میشد بر پایهٔ لایحهای مصوبه بهمن ماه ۱۳۴۱ مجلس ایران تأسیس شد. آموزگاران سپاه دانش یک دورهٔ ۴ ماهه را در مرکزهای آموزشی ارتش میگذراندند و با درجهٔ گروهبانی برای خدمت در سپاه دانش به وزارت آموزش و پرورش گمارده میشدند. خدمت آنان در سپاه دانش، خدمت زیر پرچم آنها به شمار میآمد. سپاهیان دانش توانستند تا سال ۱۳۵۷ بیست و هشت دوره از پسران و هجده دوره از دختران در این سپاه خدمت کنند که شماره آن ها به بیش از یک صد هزار تن رسید. بسیاری از این دختران و پسران ایران پرست پس از پایان دوره سپاهیگری به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمدند و کار پر افتخار آموزگاری را ادامه دادند. برخی دیگر در راه بری خانه های انصاف به خدمت دولت درآمدند. هزینه مدرسههای سپاه دانش یک سوم مدرسه های هم ردیف خود بود. همه خدمتهای فرهنگی و اجتماعی را سپاهیان به رایگان انجام میدادند سه نمونه از نشانهای سپاه دانش را که در موزه فرهنگ کودکی، به نمایش درآمده، در تصویر میبینید

http://iranak.org/muse/node/296

http://iranak.org/muse/node/295

http://iranak.org/muse/node/294

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان