مداد تراش

در لغتنامه دهخدا در زیر مدخل "مداد تراش " آمده است: مدادتراش .[ م ِ / م َ ت َ ] (اِ مرکب ) ابزاری فلزین یا کائوچوئی یا پلاستیکی با تیغه ٔ فلزی تیزی که با آن مداد را بتراشند؛ یعنی چوب پیرامون مغز مداد را بتراشند تا مغزآن ظاهر شود، و برای نوشتن آماده گردد. مدادسرکن . مدادهای اولیه از جنس سرب ساخته میشد که نام انگلیسی مغز مداد lead گویای این امر است. بعدا ذغال چوب و گرافیت، جایگزین آن شدند که با چاقو آنها را تیز میکردند. به علت سیاه شدن دست در تماس با این مواد، نوک مداد را در لفافی قرار میدادند و آنرا کم کم باز میکردند. با تبدیل این لفاف به چوب، تراشیدن با چاقو و قلم تراش انجام میگرفت. بعد از انقلاب صنعتی و امکان تولید قطعات یک اندازه و ظریف، تیغ را روی سطحی ثابت کرده و با گرداندن مداد نوک آنرا تیز میکردند. با کوچک شدن اندازه این تیغه ها و استاندارد شدن آنها، سطح زیرین نیز کوچک و به شکل قابل حمل ساخته شد. در سال 1828 یک ریاضیدان فرانسوی اختراع مداد تراش را به ثبت رساند. در 1847 تری داستواکس Therry des Estwaux تولید مداد تراش ها را بهبود بخشید و در اواخر سال 1917 نخستین مداد تراش های برقی برای ادارات تولید شد. سال های بعد مداد تراش ها در شکل ها و رنگ های متنوع تولید شدند در موزه فرهنگ کودکی بیش از ۳۰ نمونه مداد تراش که قدیمیترین آنها بیش از یک قرن قدمت دارد به نمایش درآمده است.

چند نمونه مداد تراش

مداد تراش http://iranak.org/muse/node/7634 automatic

مدادتراش کارچ http://iranak.org/muse/node/7629

مدادتراش (آسمانخراش) http://iranak.org/muse/node/318

مدادتراش (بابانوئل) http://iranak.org/muse/node/364

مدادتراش (کودک و ماهی) http://iranak.org/muse/node/309

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان