فهرست کتاب های بچه خوانی

آثاری را که کودکان در مکتب خانه ها میخواندند، کتاب های بچه خوانی هم میگفتند. شماری از قصههای عامیانه پس از پیدایش چاپسنگی در ایران به شکل کتاب منتشر شدهاند که تا اندازهای با سن و سال و پسند کودکان نزدیکی داشتهاند. گاه بر روی جلد، پشت جلد و یا پایان کتابها عبارت برای اطفال، چاپ شده است. این کتابها در اندازهای کوچک، با ورق کم، کاغذ نامرغوب و تصویرهای ساده منتشر میشدند و در بیشتر مکتب خانه ها در دسترس کودکان بودند.

در صفحه های پایانی کتاب گنجینه معتمد اثر میرزا عبدالوهاب معتمدالدوله متخلص به نشاط، در فهرستی از کتابهای روز، آثاری همچون حسین کرد، نوش آفرین نامه، خاورنامه، موش و گربه، دزد و قاضی و دهها کتاب دیگر، کتابهای بچه خوانی معرفی شده اند.
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان