عروسک مومی

همزمان با عروسک های پاپیه ماشه عروسک های مومی ابداع شدند.در سال های ۱۸۴۰ عروسک های مومی منحصر به خانواده های ثروتمند بود. این نوع عروسک ها با ریختن مایع گرم موم بداخل قالب درست می شدند و سپس در مرحله بعدی لباس اعضا صورت و دست و پا به عروسک وصل می شد. البته باید خاطر نشان کرد که ساختن عروسک از موم یا پارافین بسیار گرم ، کاری بود خطرناک و پی آمد هایی نظیر احتمال سوختن شخص سازنده و یا تنفس بوی خاک اره که بداخل بدن عروسک ریخته می شد باعث مبتلا شدن به امراض ریوی و یا مسمومیت شدید از استشمام بوی سرب که برای پوشش عروسک بکار می رفت وجود داشت. یک نمونه از این عروسکها را میتوانید در موزه فرهنگ کودکی ببینید:

عروسک مومی زن ایرانی http://iranak.org/muse/node/673

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان