متلها و ترانه - متل ها در فرهنگ شفاهی

متل، افسانه ی کوتاهی است که روایتی را به شکل آهنگین یا ساده، بیان میکند و مخاطب آن کودکان هستند. در ساخت متل، ادبیات و بازی درهم آمیخته و روایتی دلنشین به وجود آوردهاند. آمیختگی ادبیات با بازی در متل و همچنین ساختار کوتاه و آهنگین آن، نشانه ی آن است که متل ها برای گروه سنی خردسالان بوده است. دویدم و دویدم، یکی از بنامترین متلهای فارسی است که در هر گوشه از ایران، روایت ویژهای از آن وجود دارد. کک به تنور، خاله سوسکه، خره خراطی میکرد، از دیگر متلهای شناخته شده اند. خره خراطی میکرد! (متل یزدی) یک روزی بود و یک روزگاری،/ پشت خونه ما یک گودالی، / موش ماسوره مکرد،/ بچه موش ناله مکرد،/ شتر نمدمالی مکرد،/ خر، خراطی مکرد،/ گاو گوبازی مکرد،/ اسب عصاری مکرد،/ فیل اومد سیل و تماشا،/ پاش لیزید اوفتاد توچا،/ گفت: چه کنم، چاره کنم،/ نیم من گوش قلیه کنم،/ بخورم، خورده مشه،/ نخورم، گنده مشه،/ من بخورم، تو چه کنی؟/ تو بخوری، من چه کنم؟/ روما حد دروازه کنم،/ صدای بزغاله کنم،/ گیلی گیلییک، به،/ دمبه داری؟/ نه!

لینک خرید کتاب تاریخ ادبیات کودکان ایران: http://hodhod.com/tarikh-1.html

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان