بازی کودکان، نخستین نشريه ی مستقل كودكان

اردیبهشت ۱۳۲۳ انتشار بازی کودکان با صاحب امتیازی ابراهیم بنی احمد، دانش آموخته و مدرس دانش سرای عالی تهران، و با همکاری عباس یمینی شریف، شاگرد بنی احمد و آموزگار مدرسه های تهران، آغاز شد. بنی احمد در نقاشی و یمینی شریف در سرودن شعر کودکانه دستی چیره داشتند و هر دو در مطبوعات کودکان دارای پیشینه فعالیت بودند. بازي كودكان در نخستين دوره با قطع بسيار كوچک شش در هفت سانتی متر و جلد چهار رنگ با نقاشی های كودكانه و مطالب و شعرهایی ساده برای كودكان خردسال پيش دبستان منتشر می شد. اما تا پايان دورهی انتشار كه روی هم رفته چهار سال به درازا كشيد، چهار بار قطع و سه بار نام آن دگرگون شد. با هر بار بزرگ شدن قطع مجله، زبان آن نيز دشوارتر می شد و گروه سنی مخاطبان نيز بالاتر می رفت، به گونهای كه در پايان به مجله ای برای نوجوانان دبيرستانی تبديل شد كه صفحه ای برای كودكان خردسال نيز داشت. نام های دیگر این نشریه، رهنمای آینده، جهان تربیت و کتاب ادب و تربیت بوده است. برخی این نشریه را پيشگام مجله های كودكان ايران می دانند. بازی كودكان، نه تنها نخستين نشريه ی مستقل كودكان با نگرش آموزشی و پرورشی و الگوی مجله های بی شمار پس از خود بود، بلكه نخستين مجله ی كودكان بود كه با وجود دشواری های بسيار، چهار سال دوام آورد.
لینک خرید کتاب تاریخ ادبیات کودکان ایران : http://hodhod.com/tarikh-5-6-7.html
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان