محمودخان ملکالشعرای صبا نخستین سرایندهی شعرهای کودکانه

برپایه اسناد تاریخی، محمودخان ملک الشعرای صبا، نخستین سراینده ی شعرهای کودکانه در دوران نوگرایی در ایران است. او که در سال ۱۱۹۲ش. در تهران زاده شد، نواده ی فتحعلیخان ملکالشعرای صبا بود. شعرهای محمودخان که درون مایه و قالبی همسان با ترانه های عامیانه دارند، نخستین سروده های کودکانه ای به شمار می آیند که پدیدآورنده ای مشخص دارند. نمونه هایی از اشعار او: گربه دارم، چه براق / میرود شهر عراق / میآرد روغن چراغ / گربهی عصار من، میومیو! / ... نمونهای دیگر: رفتم به باغ پسته / علیقلی بک نشسته / سیلی زدم به گوشش / گوشوارهه به گوشش / این در باغ انار / اون در باغ انار / ...
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان