گنجینه موزه کودکی پر بار تر می شود!

گنجینه موزه کودکی پر بار تر می شود!

هفته گذشته آرمینه قازاریان آموزگار پیشین و یکی از فرهنگدوستان ایرانی بازیچه‌های دوره‌ی کودکی خود را که مربوط به دهه های ۲۰ و ۳۰ می شود، برای شکل گیری موزه فرهنگ و ادبیات کودکان  به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان اهدا کرد.  این  حرکت سخاوتمندانه او در اهدا اشیای قدیمی خود، که شامل شماری عروسک و بازیچه های دیگر، کتاب و لوازم مربوط به کودکی او می شود، خوشحالی پژوهشگران موسسه را برانگیخته است.

چند سالی است که کارشناسان موسسه بر روی پروژه مطالعات کودکی و طرح موزه تاریخ فرهنگ کودکی در حال کار و پژوهش هستند. برای این انجام این پروژه ها نیاز به جست‌و جو و شناسایی تمامی اشیایی است که توصیفگر زندگی دوران کودکی در طول تاریخ باشد.
حرکت آگاهانه و بزرگوارنه‌‌ی آرمینه قازاریان که افزون بر تامین منابع مطالعاتی برای کارشناسان موسسه که روی این گونه اشیا کارهای مطالعاتی انجام می‌دهند، امکان به نمایش گذاردن نشانه هایی ملموس از بخشی از زندگی کودکان و نوجوانان ایرانی را  در دوره ای تاریخی در فضایی همچون موزه فراهم می‌آورد.
موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران پس از تهیه شناسنامه اطلاعاتی و عکس  برای یکایک اشیایی که به این موزه اهدا می شود، تا آن زمان که امکان برپایی موزه ی فرهنگی تاریخ ادبیات کودکان ایران فرا رسد، عکس ها و شناسنامه این اشیا را که شامل نام اهدا کننده نیز هست، در موزه ی مجازی موسسه که در آینده ی نزدیک راه اندازی خواهد شد، قرار خواهد داد.
پژوهشگران موسسسه از آرمینه قازاریان برای این کمک فرهنگی قدردانی می کند.
 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان