کودک دبیره

ذبیح بهروز پدیدآور الفبایی بود که آن را کودک دبیره نامید و در کتابی با عنوان کودک دبیره با تصویرهای محمود جوادی‌پور در سال ۱۳۲۳ در چاپخانه بانک ملی به چاپ رساند.
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: جایگاه ادبیات در کتاب های درسی، ص ۲۹۳.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان