کودکان و کوزه های آب

کودکان آب مورد نیاز خانواده را با کوزه از آب انبارهای عمومی به خانه می برند
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: جایگاه کودک، ص ۳۶.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان