نوروز سال ۱۳۹۵ خجسته باد

نوروز سال ۱۳۹۵ خجسته باد

نوروز در راه است،
بر بال پرنده ای که  خوشه ای بر نوک دارد
او از زایش دوباره خبر می دهد
زایش گل ها
جوانه ها
شکوفه ها
و زایش کودکانی که می آیند تا گل ها را ببویند و با شکوفه ها ببالند
با پراکندن دانه صلح در زمین، و پالودن چهره آن
نوروز را جشن شادی آن ها کنیم!

مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان