خبرهای موسسه

نخستین همایش «با من بخوان» برگزار شد
نخستین همایش «با من بخوان» برگزار شد
بانوی بزرگ فرهنگ و ادبیات کودکان توران میرهادی زمین را نهاد و در زمان جاری شد
بانوی بزرگ فرهنگ و ادبیات کودکان توران میرهادی زمین را نهاد و در زمان جاری شد
برگزاری میزگرد «ترویج خواندن در جهان: تجربه‌هایی از سوئد، هلند و ایران»
برگزاری میزگرد «ترویج خواندن در جهان: تجربه‌هایی از سوئد، هلند و ایران»

تازه‌های کتابک

خبرهای برنامه با من بخوان