نقاشی‌های واقع گرا درباره کودکان

شاگردان و پیروان کمال الملک در نقاشی‌های واقع گرای خود به کودکان توجه ویژه کرده‌اند
سقا، اثر حسین شیخ. ۱۳۷۰ش. از آخرین شاگردان کمال‌الملک
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: سنجش تاریخی ادبیات کودکان ایران با ادبیات کودکان غرب، ص ۲۲۶.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان