منظومه درخت آسوریک

منظومه درخت آسوریک که تا دوران مشروطه در یادها مانده بود در کتاب‌های مکتبخانه‌ای به نام و شکل دیگری باز گفته می‌شد
صفحه‌ای از کتاب مو و میش. ۱۲۷۲ش. چاپ سنگی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: سنجش تاریخی ادبیات کودکان ایران
با ادبیات کودکان غرب، ص ۲۳۵.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان