مرغ سرخ پاکوتاه، پروین دولت آبادی

پروین دولت آبادی
نقاشی: آراپیک باغداساریان
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: گسترش فرهنگ غرب و زایش ادبیات نو کودکان، ص ۱۹۶.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان