مجموعه کتاب ارزان برای همه

آگهی انتشار مجموعه کتاب ارزان برای همه، از انتشارات گوتنبرگ در مجله ترقی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: گسترش فرهنگ غرب و زایش ادبیات نو کودکان، ص ۱۹۰.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان