متل دويدم و دويدم از ادبيات عاميانه ايران

در ادبيات عاميانه ايران نيز قصه ها، ترانه ها يا متل هايی وجود دارند كه همچون دويدم و دويدم چرخه تغذيه زمين، آب، گياه، جانور و انسان را نشان می دهد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان