ماجرای جین گوز

ترجمه ابوتراب شایگان. بنگاه بریانی شبستری، کتابی از زنجیره ماجراهای آرسن لوپن شرقی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: گسترش فرهنگ غرب و زایش ادبیات نو کودکان، ص ۱۶۱.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان