فرهنگ کودکی در موزه‌های ایران: گنجینه اردکان 

این موزه در سال ۱۳۷۰ به همت علی سپهری اردکانی با نام موزه مردم شناسی اردکان افتتاح گردید. سپس توسعه یافت و بخش‌های فرهنگی، گیاه شناسی، جانور شناسی، باستان شناسی و هدایا به آن اضافه شد. اکنون نیز بخش اسناد و "موزه کودک" درحال آماده شدن است.
در این موزه چندشی مرتبط با حوزه کودکی نگهداری می‌شود که می‌توانید در موزه فرهنگ کودکی نیز از آنها بازدید کنید:

چوب ننو 
http://iranak.org/muse/node/7288
چشم زخم 
http://iranak.org/muse/node/7284
دارودان 
http://iranak.org/muse/node/7270 
دستکش بافتنی 
http://iranak.org/muse/node/7280

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان