عشق به زيست بوم در شعرهای پروين دولت آبادی

پروين دولت آبادی شاعر پر آوازه كودكان در ده های ۴۰ و ۵۰ در نشريه "پيك نوآموز" و "پيك دانش آموز" ده ها شعر درباره پديده های طبيعی سروده است.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان