سه جلد پایانی تاریخ ادبیات کودکان منتشر شد!

سه جلد پایانی تاریخ ادبیات کودکان منتشر شد!

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با خشنودی  بسیار به آگاهی همه فرهیختگان و فرهنگ دوستان ایران می رساند پس از شش سال از پایان کار پژوهش تاریخ ادبیات کودکان ایران که به زبانی دیگر پژوهشی جامع درباره تاریخ فرهنگی کودکی ایران است، سه جلد پایانی این مجموعه ده جلدی ارزش مند در نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهد شد.

در روند تاریخ ادبیات کودکان ایران سال های١٣۴٠ تا ١٣۵٧ دوره ویژه ای است. ویژگی این دوره دگرگونی شتابان در ساختار های اجتماعی و اقتصادی ایران بود که گره های تازه ای بر تار و پود جامعه می زد یا از آن باز می کرد. در این وضعیت بر پایه رشد شهرنشینی و سازه های تمدنی و فرهنگی مانند دانشگاه ها که از چند دهه پیش در ایران شکل گرفته بود نهادهای کودکی به دوره شکوفایی رسید و از بستر آن انتشار کتاب برای کودک و ترویج کتابخوانی و نهادهای ترویجگر کتاب برای کودک شکل گرفتند. برای درک جایگاه  آموزش و پرورش، فرهنگ کودکی و ادبیات کودکان ایران مطالعه مجموعه کتاب های تاریخ ادبیات کودکان به ویژه سه جلد پایانی یک امر ضروری است. به همین سبب به همه علاقه مندان به ویژه پژوهشگران و دانشجویان توصیه می شود که با موشکافی و دقت این سه جلد پایانی را مطالعه کنند.

فهرست هر جلد را در زیر مشاهده کنید:

مجموعه کتاب های تاریخ ادبیات کودکان ایران در نمایشگاه کتاب تهران از ۱۰ تا ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، سالن B٢۵، غرفه ١٩٠ نشر چیستا ارائه می شود. 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان