روی جلد کتاب باغ اسرارآمیز

فرانسیس برنت.
ترجمه شمس الملوک مصاحب. ۱۳۴۰
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: جایگاه دختران در آموزش و ادبیات، ص ۴۱۸.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان