دو شعر من پسرم و من دخترم در کتاب فارسی اول دبستان

دو شعر من پسرم و من دخترم در کتاب فارسی اول دبستان، ۱۳۳۰، این شعرها نقش پسران و دختران را در جامعه به کودکان گوشزد می کنند
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: جایگاه ادبیات در کتاب‌های درسی، ص ۳۱۵.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان