دوشیزه ایروان یا خورشید خانم

اثر مهدی مافی، ۱۳۲۰، از اندک رمان‌های تاریخی که شخصیت اصلی آن یک دختر جوان است
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: جایگاه دختران در آموزش و ادبیات، ص ۴۱۵.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان