دفتر دوم از خواندنی‌های کودکان افسانه‌هاست

علینقی وزیری. چاپخانه تابان
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: گسترش فرهنگ غرب و زایش ادبیات نو کودکان، ص ۱۷۷.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان