داستان رستم و سهراب از کتاب داستان‌های شاهنامه

داستان رستم و سهراب از کتاب داستان‌های شاهنامه احسان یارشاطر، انتشارات صندوق مشترک فرهنگی ایران امریکا
تصویرگر: محمود جوادی‌پور.
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: گسترش فرهنگ غرب و زایش ادبیات نو کودکان، ص ۱۷۳.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان