داستان تاریخی مانی، نقاش صنعتی زاده کرمانی

در داستان تاریخی مانی نقاش صنعتی زاده کرمانی، ۱۳۰۵، دختران افزون بر زیبایی دلیر نیز هستند
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: جایگاه دختران در آموزش و ادبیات، ص ۴۱۳.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان