جمعی از زنان و دختران و کودکان شهر رشت

جمعی از زنان و دختران و کودکان شهر رشت در کنار مأموران، در دوران کشف حجاب. ۱۳۱۴
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: فرهنگ در ایران، ص ۲۱.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان