جلب توجه كودكان و نوجوانان به محيط زيست در دروه مشرطه

در دوره مشروطه نويسندگان و شاعرانی همچون ايرج ميرزا و عبدالرحيم طالبوف در قالب داستان های علمی توجه كودكان و نوجوانان را به طبيعت جلب می كردند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان