جزوه اول آرسن لوپن در لندن

بنگاه مطبوعاتی فهم. ۱۳۲۴
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: گسترش فرهنگ غرب و زایش ادبیات نو کودکان، ص ۱۶۴.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان