تصویری از افسانه شیرزاده

در کتاب "افسانه" اثر قازاروس آقایان.
تصویرگر: ن. کوتانچیان. ۱۹۵۴م.
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: ادبیات کودکان قوم‌های ایران، ص ۱۰۶۸.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان