تابلو كودك، مادر، طبيعت

در ادبيات كلاسيك ايران در دوره اسلامی نيز شاعران بزرگ ايرانی گاه خطاب به كودكان و نوجوانان آن ها را به ستايش و قدردانی از طبيعت فرا می خواندند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان