بازپیچ

در لغتنامه دهخدا در زیر مدخل "بازپیچ" به مهره‌های اشاره شده است که به گهواره نوزادان می‌بستند:

بازپیچ. (اِ مرکب) بازنیچ. مهرهٔ چندی است که بر ریسمان بندند و از بالای گهوارهٔ اطفال آویزند تا ایشان بدان بازی کنند و آنرا بعربی دأداءة گویند.

(برهان) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج).

پی مهد اطفال جاهت سزد

که عقد ثریا شود بازپیچ. شهید (از سروری).

چند نمونه از این مهره‌ها که معمولاً به عنوان چشم‌زخم هم استفاده می‌شوند، را می‌توانید در موزه فرهنگ کودکی ببینید.

گهواره

http://iranak.org/muse/node/7617

چشم زخم

http://iranak.org/muse/node/7284

http://iranak.org/muse/node/7134

نظرقربانی

http://iranak.org/muse/node/7131

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان