ايستگاه نقاشی كودكان

از فعاليت های ديگر اين نمايشگاه، برپايی ايستگاه نقاشی برای كودكان بود تا به كمك مواد بازيافتی چون كاغذهای لفاف شكلات، چوب بستنی و كاغذهای باطله برداشت های خود را از طبيعت و محيط زيست نقاشی كنند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان