برو خوکی!

برو خوکی!

در کتاب «برو خوکی!» خوکی شکم گنده در یک مزرعه در کنار مرغ‌ها و خروس زندگی می‌کرد. خوکی عاشق زندگی‌ کردن در گل و لای و غلت زدن و زیر و رو کردن بود. او در این کار بهترین بود. هر روز صبح مرغ‌ها سر و صدا راه می‌‌انداختند که چه کسی اولین، بهترین و تندپاترین مرغ است و مسابقه می‌دادند.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان