فلش کارت‌های دوزبانه نخستین واژگان من

فلش کارت‌های دوزبانه نخستین واژگان من

 

این بسته دارای فلش کارت‌های تصویری دوزبانه انگلیسی- فارسی است که با هدف آشنا کردن کودکان با نخستین واژگان در پیوند با زندگی پیرامون‌اش تهیه شده است.

بسته «نخستین واژگان من» دارای  ۱۸ کارت تصویری دو زبانه از دسته‌های مختلف نخستین‌هایی است که کودک با آن‌ها آشنا می‌شود، مانند: نخستین جانوران، میوه‌ها، پوشیدنی‌ها و اشیا پیرامون اش.

مادر و پدر یا مربی می‌توانند هر بار به جز آشنا کردن نام فارسی و  انگلیسی تصاویر در مورد ویژگی‌های هر یک از تصاویر به تناسب سن  کودک با او گفت وگو و بازی  کنند. به عنوان نمونه برای کارت‌های جانوران در باره‌ی محل زندگی‌شان و خوراکشان، برای کارت‌های مربوط به پوشاک ازکودک بخواهند با دیدن هر تصویر، همسان آن‌ها را در میان لباس‌های خود نشان دهد. می‌توانید از او درباره رنگ لباس‌ها نرمی یا زبری، نازک یا کلفت بودن آن‌ها بپرسید. یا برای کارت‌های مربوط به میوه‌ها هم می‌توانید او را تشویق کنید که میوه‌های واقعی را در کنار کارت‌ها قرار دهند و یا درباره مزه و رنگ آن‌ها با او گفت‌وگو کنید.

این بسته به سبب آن که در رشد دایره واژگانی و شناختی کودک نقش مهمی دارد، در سری بسته‌های یادگیری مهارت‌های سواد شکوفایی قرار گرفته است.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان