به فرزندتان کمک کنید شهروندی مسئول شود!

به فرزندتان کمک کنید شهروندی مسئول شود!

با فعالیت‌های پیشنهادی برای دانش‌آموزان دبستانی و دبیرستانی

«به فرزندتان کمک کنید شهروندی مسئول شود!» یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی ۸ جلدی «به فرزندتان کمک کنید» است.

همچنان که کودکان باید بیاموزند چگونه بند کفش‌هایشان را ببندند، بخوانند و بنویسند، مسائل ریاضی را حل کنند و مفهوم‌های علمی و رویدادهای تاریخی را بفهمند، باید در مسیر درست رشد شخصیتی راهنمایی شوند که از سوی خانواده و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، ارزش‌گذاری می‌شوند. کودکان تنها به کمک راهنمایی و الگوبرداری از بزرگ‌ترهاست که می‌آموزند راستکار و اندیشمند باشند، بر اصول‌شان پایداری کنند، به دیگران توجه نمایند، با احساس مسئولیت عمل کنند و انتخاب‌های درست و اخلاقی داشته باشند.

«به فرزندتان کمک کنید شهروندی مسئول شود!» دانستنی‌هایی را درباره‌ی ارزش‌ها و مهارت‌هایی که شخصیت‌سازند و به شکل‌گیری یک شهروند خوب می‌انجامد، در دسترس شما می‌گذارد، و به شما برای شکل‌گیری شخصیتی پایدار در فرزندتان کمک می‌کند. در این کتابچه فعالیت‌هایی برای شما و فرزندتان پیشنهاد شده است که این ارزش‌ها را بیاموزد و در زندگی روزانه انجام دهد. با به کارگیری این نکته‌ها، همراه با آموزگاران و مدرسه‌ها، مطمئن شوید در راستای گسترش این ارزش‌های پایه‌ای، گام برمی‌دارید.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان