هولپل تولپل، دوست پر زور من

هولپل تولپل، دوست پر زور من

مادر افی با شتاب به فروشگاه رفت که پنج پاکت شیر و مقداری کاهو بخرد. از گوشه‌ی اتاق، ترس یواش یواش سرک می‌کشید. افی زیر میز پنهان شد و توی کتاب‌اش به عکس نگاه کرد که در آن پر زورترین خرس دنیا دیده می‌شد. خرسی به نام هولپل تولپل.

هولپل تولپل بزرگترین و قوی‌ترین خرس جهان، در کتاب افی زندگی می‌کند. او دوست افی است و وقتی مامان در خانه نیست از او مواظبت می‌کند. اما مامان افی که به خانه می‌آید، به سرعت به جای خود بازمی‌گردد. هرمان مُرس نویسنده‌ی آلمانی و یزف ویلکن تصویرگر لهستانی خالق این داستان زیبا هستند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان