مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی

مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی

مجموعه کتاب های مفهومی لولوپی شامل چهار کتاب است. شخصیت‌های این کتاب‌ها از مجموعه‌ی شمارورزی لولوپی گرفته شده و کودکان را با مفاهیم ساده‌ی ریاضی آشنا می‌کند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان