زیستن برای روشنگری

زیستن برای روشنگری

کتاب زیستن برای روشنگری پنجاه سال فعالیت معصومه ( فرنگیس ) سهراب و یحیی مافی را در حوزه فرهنگ کودکی شامل آموزش و پرورش و ادبیات کودکان بررسی کرده است. بخش های آغازین کتاب به ریشه های خانوادگی و رشد این دو در زادگاه های خود تهران و الموت اشاره دارد و کم کم روی فعالیت های اجتماعی آن ها در دوره جوانی متمرکز می شود. سپس از زندگی مشترک آن ها گفته شده و بخش اصلی کتاب به فعالیت های آن ها در مدرسه داری و تجربه های نزدیک به سی سال در مدرسه مهران می پردازد. پس از آن در فصل های آخر تجربه های آن ها در شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان بررسی شده است.

این کتاب و پژوهش روی آن در بافت پژوهش های تاریخی حوزه فرهنگ کودکی قرار دارد که موسسه از ۱۵ سال پیش روی آن متمرکز بوده و تاکنون کتاب هایی مانند« روشنگران تاریکی ها » که به خودنوشت جبار باغچه بان و همسرش صفیه میربابایی اختصاص دارد، « گفت و گو با زمان » که افکار و اندیشه های توران میرهادی را گردآورده و « توران دختر ایران » که به محورهای اندیشه و کنش توران میرهادی پرداخته، در این حوزه منتشر شده است. از آثار دیگری که در این راستا در دست پژوهش است، کتابی مربوط به فعالیت های میرزا حسن رشدیه در گستره آموزش و پروش ایران که در آینده منتشر خواهد شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان