تاریخ تحلیلی ادبیات کودکان افغانستان

تاریخ تحلیلی ادبیات کودکان افغانستان

کتاب تاریخ تحلیلی ادبیات کودکان افغانستان، پژوهش آقای فاضل شریفی از فرهیختگان افغان، تنها منبع در این زمینه است که به پژوهشگران افغان و پژوهشگران کشورهای دیگر و همچنین به مراکز فرهنگی و دانشگاهی و کتابخانه‌ها کمک می‌کند تا تحول فرهنگ کودکی را در این کشور بافرهنگ کهن بهتر و بیش‌تر بشناسند. سرفصل‌ها و زیرفصل‌های این کتاب به شرح زیر است.

فصل یک
نگاهی به پیشینهی موضوع

فصل دو
کودک و ادبیات کودک
الف. کودک و دورههای کودکی
ب. ادبیات کودک

فصل سه
چگونگی آموزش، تربیت و ادبیات کودک افغانستان تا سده بیستم
الف. آموزش، تربیت و ادبیات کودک در دوره قبل از ظهور دین اسلام
ب. آموزش، تربیت و ادبیات کودک در اوایل عهد اسلامی تا دوره تیموریان
پ. آموزش، تربیت و ادبیات کودک از آغاز دولت سلجوقی تا پایان دوره مغول
ت. آموزش، تربیت و ادبیات کودک در دوره تیموریان تا سده بیستم

فصل چهار
چگونگی آموزش، تربیت و ادبیات کودک افغانستان در دوره معاصر
الف. چگونگی طرز تفکر نسبت به کودک
ب. چگونگی مکاتب و مراکز آموزشی افغانستان
پ. چگونگی تألیف و ترجمه کتب درسی افغانستان

فصل پنج
وضعیت عمومی ادبیات معاصر افغانستان و تأثیر آن بالای ادبیات کودک
الف. وضعیت عمومی ادبیات افغانستان
ب. وضعیت ادبیات کودک افغانستان

فصل شش
چگونگی آثار آموزشی، تربیتی و ادبی کودک افغانستان در دوره معاصر
الف. چگونگی آثار آموزشی – تربیتی کودک افغانستان
ب. چگونگی آثار ادبی کودک افغانستان در دوره معاصر

فصل هفت
مروری بر زندگی و آثار برخی از پیشگامان ادبیات کودک افغانستان
الف. شاعران ادبیات کودک
ب. نویسندگان ادبیات کودک
پ. مترجمان ادبیات کودک

برای تهیه این کتاب می‌توانید با شماره ۸۸۵۵۳۵۲۸  تماس بگیرید.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان